mobile_sub_menu
booking_engine
 • sub_menu
image_header
 • main_content_covid
  mobile_main_content
  main_content_header
  main_content_header_top_left
  main_content_header_bottom_left
  main_content_header_top_right
main_content_alert
main_content_1
 • WETTELIJKE MEDEDELING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEB


  Als u de website www.thbhotels.com bezoekt wordt u de status van GEBRUIKER toegekend, en dit houdt in dat u volledig en zonder voorbehoud, vanaf dat bezoek en/of gebruik deze wettelijke mededeling en de meest recente versie van dit privacybeleid accepteert, onverminderd de Algemene Voorwaarden voor Overeenkomsten die, in voorkomend geval, verplicht moeten worden toegepast. Daarom raden wij u aan deze documenten te lezen voordat u de functies die op deze Website worden aangeboden gebruikt, en ook iedere keer dat u deze site bezoekt, aangezien wij ons te allen tijde het recht voorbehouden een deel van deze voorwaarden te veranderen, aan te passen, toe te voegen of te wissen.

  Het simpelweg bezoeken van de Web houdt niet in dat er een commerciële relatie bestaat tussen de gebruiker en de web.

  Daarnaast willen wij van THB hotels onze klanten meedelen dat wij aangifte hebben gedaan tegen de volgende URL’s omdat het onmogelijk is contact op te nemen met degenen die verantwoordelijk zijn voor de websites en aldus de onjuiste die op de bovengenoemde pagina’s staat te corrigeren.:
  - http://thb-el-cid.playa-de-palma.hotels-in-mallorca.net/nl/
  - http://apartamentos-thb-don-paco-castilla.puerto-del-carmen.hotels-canary-islands.com/nl/

  I. HOUDER VAN DE WEB EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

  Op grond van het bepaalde in Art. 10 van de Spaanse Wet 34/ 2002, van 11 juli, inzake de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, wordt hieronder de volgende informatie over het eigendom van deze Web vermeld:

  - Houder van de Web: TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L.
  - Maatschappelijke zetel: Via Alemanya, 14 - 6ª PLT Santa Margalida 07458, Islas Baleares, Spanje.
  - Fiscaal nummer: B- 57189100
  - Registratiegegevens: Band 1969, Boek 0, Bladzijde 179, Blad PM-43333, 7e Inschrijving

  Naast de maatschappelijke zetel beschikken de gebruikers over de volgende kanalen die zij kunnen gebruiken voor hun verzoeken, vragen of claims:
  - Contactformulier op de web www.thbhotels.com/nl/disclaimer
  - [email protected]

  II. GEBRUIKSVOORWAARDEN

  1. Inleiding. TURISMO Y HOTELES DE BALEARES, S.L biedt op deze web informatie aan over de diensten van de hotels van de THB groep. En tevens kunnen de gebruikers via deze web een verblijf reserveren bij de daarop vermelde hotels. In dat geval wordt de reservering rechtstreeks afgehandeld door de uitbater van het hotel waar de reservering gemaakt wordt. Door deze web te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de voorwaarden die hieronder vermeld worden, daarom raden wij u aan dit onderdeel aandachtig te lezen voordat u begint te navigeren.

  2. Verplichtingen van de Gebruikers. De gebruikers verplichten zich deze Web op geoorloofde wijze te gebruiken, overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden en zodanig dat dit gebruik niet de rechten of belangen van TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. of derden schendt. Bij wijze van opsomming die op generlei wijze beperkend of exclusief is, verplicht de Gebruiker zich:

  - Geen illegale activiteiten of handelingen die ingaan tegen de openbare orde of goede trouw te verrichten;
  - Niet te proberen toegang te krijgen, wijzigen, manipuleren en, in voorkomend geval, accounts van andere Gebruikers te gebruiken;
  - Geen gebruik te maken van de op deze Web gepubliceerde gegevens voor het verzenden van ongewenste communicaties (spam).
  - Op de web geen valse, misleidende, dubbelzinnige of onjuiste informatie of inhoud invoeren of verspreiden die de ontvangers van die informatie kunnen misleiden, en evenmin mogen zij geen inhoud van racistische, xenofobische, pornografische, die terrorisme of schendingen van de rechten van de mens of van minderjarigen verheerlijken;
  - Geen te handelingen verrichten die een schending van het intellectueel eigendomsrecht van TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L., of derden inhouden of met zich meebrengen;
  - Geen schade toe te brengen aan de fysieke en logische systemen van TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L, de leveranciers daarvan of derden;
  - Geen computervirus invoeren of verspreiden op het netwerk of andere fysieke of logische systemen gebruiken die de hierboven vermelde schade kunnen veroorzaken.
  - Geen beveiligingsapparaten of veiligheidssysteem dat op de pagina’s van deze Web is geïnstalleerd uitschakelen, veranderen, ontwijken of manipuleren.

  3. Uitsluiting van aansprakelijkheid. De informatie die op deze website is weergegeven, wordt verstrekt op de “zoals het is” basis en geschiedt voor eigen risico van de gebruiker, en om deze reden aanvaarden noch TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L., noch de directeuren, werknemers, leveranciers of medewerkers daarvan enige aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die al dan niet rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van de Web, waarbij TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L., uitdrukkelijk uitgesloten is van enig rechtsmiddel voorzien in de Wet, of alle soorten waarborgen of die nu uitdrukkelijk of impliciet zijn.

  TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. kan de beschikbaarheid en toegang tot de Web niet garanderen, alhoewel wij er alles aan doen wat wij er redelijkerwijs aan kunnen doen. In sommige gevallen kan de service onderbroken worden gedurende de tijd die nodig is voor het verrichten van de benodigde onderhoudswerkzaamheden.
  TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade toegebracht door storingen, onderbrekingen, telefoon storingen of verbrekingen als gevolgen van oorzaken die buiten de controle van het voornoemde bedrijf vallen; voor vertragingen of blokkering van het gebruik van het onderhavige elektronische systeem veroorzaakt door gebreken of overbelasting van het centrum voor dataverwerking, telefoonlijnen, in het internetsysteem of andere elektronische systemen; en evenmin voor enige andere verandering die zich kan voordoen in de software of hardware van de Gebruikers. Ook wordt de afwezigheid van virussen, malware, Trojaanse paarden of andere elementen die zich kunnen voordoen in het computersysteem, documenten of bestanden niet gegarandeerd, waarbij alle aansprakelijkheid voor de schade, van welke soort dan ook, die om deze reden is toegebracht aan de Gebruiker. En tevens stelt TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. zich niet aansprakelijk voor de schade toegebracht door derden door middel van onwettige inmenging buiten de macht van het bedrijf.
  Evenmin stelt het bedrijf zich aansprakelijk voor de schade of benadeling veroorzaakt door het gebruik of een verkeerd gebruik van de inhoud van de Web, noch voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten, defecten of weglatingen in de inhoud die zouden kunnen verschijnen op deze Web en die verstrekt werd door de Gebruikers zelf of andere derden. TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de diensten die het bedrijf niet rechtstreeks verleent.

  4. Externe links.
  In geen geval aanvaardt TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. enige aansprakelijkheid voor de inhoud van de links van een vreemde website, noch garandeert het bedrijf de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, juistheid, omvang, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en legaliteit van al het materiaal of informatie op die hyperlinks of andere Internet sites. Tevens houdt het opnemen van deze externe verbindingen niet in dat er enige partnerschap, fusie of deelneming in de verbonden bedrijven bestaat.

  5. Verwerking van persoonsgegevens. D
  e Gebruikers stemmen in met de verwerking van hun persoonsgegevens met het bereik en onder de voorwaarden vermeld in ons privacybeleid dat kan worden ingezien op de homepage van de Web, en dat beleid is ook als referentie opgenomen in deze voorwaarden. In dat beleid treffen de Gebruikers informatie aan over de wijze waarop zijn hun recht tot inzage, wissing, beperking en rectificatie van hun persoonlijke informatie kunnen uitoefenen, evenals bezwaar maken tegen verwerking en overdraagbaarheid.

  6. Intellectueel eigendom en auteursrechten.
  Onverminderd de inhoud die door de Gebruikers zelf wordt geleverd, of waarop derden intellectuele rechten bezitten, zijn de intellectuele eigendomsrechten van de Web, de domeinnaam, de broncode, ontwerp en navigatiestructuur daarvan en de elementen die de web bevat (ter illustratie, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, enz.) eigendom van TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. , die exclusief de exploitatierechten daarvan op alle mogelijke manieren uitoefent, en, in het bijzonder het recht op reproductie, verspreiding, openbare communicatie en wijziging, overeenkomstig het bepaalde in de huidige Wet op Intellectueel Eigendomsrecht De reproductie, verspreiding, openbare communicatie en wijziging, inclusief wanneer dat geschiedt in de modaliteit van het ter beschikking stellen van de volledige inhoud van de web of een deel daarvan op welke dragers en met welke technische middelen dan ook is uitdrukkelijk verboden als TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. daartoe geen toestemming heeft verleend, of, in voorkomend geval, derden die eigenaar zijn van het intellectuele eigendomsrecht of de auteur van de desbetreffende inhoud. Niettegenstaande het voorgaande mag de gebruiker van de web de elementen van deze Web bekijken, en die zelfs uitprinten, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn/haar computer of een ander fysieke drager en in het geval dat dit exclusief en uitsluitend voor zijn eigen, privégebruik is. De bedrijven of personen die nadat zij hiervoor toestemming hebben gekregen van de eigenaar van deze web, daarmee een link willen maken, moeten waarborgen dat zij uitsluitend toegang tot deze Web of dienst verlenen maar dat zij de inhouden en diensten daarvan niet zullen reproduceren.

  7. Nietigheid van de clausules: Indien een of verscheidene van de clausules van deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk nietig worden verklaard, is dat alleen van invloed op die bepaling of het deel daarvan dat nietig is verklaard, waarbij de algemene voorwaarden blijven bestaan op alle andere gebieden, waarbij de nietig verklaarde of gedeeltelijk nietig verklaarde bepaling als niet vermeld wordt beschouwd.

  8. Acceptatie. Het bezoeken van de Web en het gebruiken daarvan houdt noodzakelijkerwijs in dat u alle gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk accepteert.

  9. Toepasselijke wet en jurisdictie. Onverminderd de rechten die worden toegekend aan consumenten in het Koninklijk Besluit 1/2007, van 16 november, is deze Web onderworpen aan de Spaanse wetgeving met uitsluiting van de collisieregels en alle andere geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de web of de diensten die daarmee verbonden zijn, zullen zich onderwerpen aan de jurisdictie en bevoegdheid van de Rechtbanken en Gerechten.
  De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting bedoeld voor consumenten, en deze hebben daar toegang toe via de onderstaande link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 • main_content_2
  main_content_3
  main_content_4
  main_content_5
  main_content_6
  main_content_7
  main_content_8
  main_content_9
  main_content_10
  main_content_11
  main_content_12
  main_content_13
  main_content_14
  main_content_15
  main_content_16
  main_content_17
  main_content_18
  main_content_19
  main_content_20
  main_content_21
  main_content_22
  main_content_23
  main_content_24
  main_content_25
  main_content_26
  main_content_27
  main_content_28
  main_content_29
  main_content_30
  main_content_footer_top_without_border
  main_content_footer
  pre_footer_1
  pre_footer_top
  mobile_hotel_footer
  Draai uw apparaat horizontaal voor een betere weergave.